Výroční zpráva 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ÚSMĚVÁČCI z.s.
ZA ROK 2015

 

 

Obsah výroční zprávy:

1.    Poslání a činnost

2.    Složení výboru spolku, stav členské základny

3.    Zpráva o činnosti spolku

4.    Plán činnosti na rok 2016

5.    Finanční zpráva spolku

6.    Poděkování

7.    Kontaktní údaje

8.    Fotografická příloha

 

 

1. Poslání a činnost

Naším posláním je rozvíjet a podporovat schopnosti a sociální dovednosti postižených, poskytovat rodičům a přátelům příležitost ke sdružování, a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o handicapované. Naším dalším cílem je i integrace zdravotně postižených do společnosti ve všech oblastech života, odstranění fyzických i psychických bariér mezi zdravotně postiženými a „zdravými“.

 

Úsměváčci nabízí handicapovaným osobám a jejich rodinám mnoho aktivit, které rozvíjejí jejich schopnosti, dovednosti a soustředění, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, napomáhá prohlubování vztahů a pomáhá při vzájemné výměně znalostí v orientaci v sociální oblasti, při prosazování práv a zájmů, ale hlavně se všichni snažíme naplnit význam citátu – „Člověk s postižením má stejné potřeby, jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je“.

 

 

Formy činnosti:

 

Spolek se vytváří za účelem setkávání handicapovaných, jejich rodičů, přátel a předávání zkušeností. Dále za účelem:

 - arteterapie-pořádání tvořivých dílen

- muzikoterapie -rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu

- rehabilitace-plavání, vycházky, cvičení na míči, parawestern,hipoterapie, canisterapie...

- pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, vedoucí k propagaci života s handicapem

- vydávání propagačních materiálů o spolku

- jednání s třetími osobami za účelem vlastní propagace, prezentace a tvorby postižených dětí, mladých lidí a jejich rodin

 

 

2. Složení výboru spolku

 

V průběhu roku 2015 došlo k přeregistrování z Úsměváčků z občanského sdružení na spolek.

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“. Zapisuje se dospolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

Nejvyšším orgánem je členská schůze, která se schází jedenkrát do roka. Jménem organizace je oprávněna jednat předsedkyně. Všechny funkce jsou vykonávány bez nároku na odměnu.

Výbor spolku:       

                                         Předsedkyně:                Soňa Dudková

                                        Místopředsedkyně:        Dagmar Zichová

                                        Pokladník:                      Soňa Burešová

 

 

 

 

Počet a složení našich členů v roce 2015 – celkem 84 členů

Handicapovaní - 20

Rodiče – 25

Asistenti - 39

 

3. Zpráva o činnosti, zapojení do projektu

 

Leden – opožděná návštěva Ježíška, plavání, výroba pohledů pro handicapovanou Lucinku

Únor – plavání, muzikoterapie, tvořivé dílny

Březen – 3D přáníčka s jarním motivem, velikonoční tvoření, rehabilitace - plavání

Duben – výroba triček s tématem „Srdce rodiny“, nacvičování vystoupení na květnovou akci       

               1,2,3…RODINA, plavání, srdíčkový strom

Květen – 2. 5. 2015 vystupování na akci 1,2,3…RODINA, obrázky pro ZOO Jihlava, první                                                          

              parawesternové závody za účasti tří z našich Úsměváčků, plavání

Červen – návštěva ZOO Jihlava – Noc snů, vítání prázdnin,

                charitativní akce Fotbal pro Honzíka

Září – příprava projektu 72 hodin Ruku na to, rehabilitační cvičení – plavání

Říjen – příprava na benefiční představení pro Úsměváčky,

             realizace projektu 72 hodin – Ruku na to – rozdávání kytiček, plavání

Listopad – společné dopoledne s Úsměváčky ve sborovém domě Českobratrské církve

                   evangelické, výroba vánočních přáníček, stromečků a nacvičování vystoupení,    

                   dílnička na Vánočním koledování a vystoupení

Prosinec – plavání, výroba hvězd z papírových sáčků

 

 

Zapojení do akce 72 hodin Ruku na to! S projektem„Daruj kytičku s úsměvem a s Úsměváčky 9. října – 11. října

Již potřetí se Úsměváčci zapojili do projektu ČRDM 72 hodin Ruku na to! Letos jsme se rozhodli zasadit, vypěstovat a hlavně rozdat kytičky. Zasadili jsme fialky a řeřichu, skleničky ozdobili a s úsměvem na tváři rozdali našim spoluobčanům.

 

 

4. Plán činnosti na rok 2016

 

V roce 2016 budeme pokračovat v podpoře našich i nových členů, v rozvíjení motorických a sociálních dovedností, zajistíme příležitost ke sdružování a prohlubování péče o handicapované osoby. Chceme pokračovat v zavedených terapiích a pokusíme se získat příspěvek na hipoterapii a parawestern, solnou jeskyni. Budeme spolupracovat s Farním sborem ČCE Nové Město na Moravě, městem Bystřice nad Pernštejnem a Ochotníky z Nového Města n.M. V plánu máme uspořádat třetí ročník akce 1,2,3…Rodina. Zúčastníme se se svými aktivitami Dětského dne a Vánočního koledování v Bystřici nad Pernštejnem.                                                                                                                              Zapojíme se opět do akce 72hodin Ruku na to!                                                                   

 

5. Finanční zpráva

Výsledek hospodaření za rok 2015 se převádí na účet nerozdělený zisk/ztráta minulých let.

Zpráva o hospodaření k nahlédnutí

 

 

6. Poděkování

Naše velké dík patří všem. Vlastně každý človíček, se kterým se setkáme, nám pomůže a někam nás posune. Každá reakce na handicapovaného člověka je pro nás přínosem……

Děkujeme všem, kteří podporují a pomáhají našim Úsměváčkům. Děkujeme za finanční dary, benefice, za volný čas, který dokáží lidé věnovat dobré věci a pomoci nám k tomu, aby se i lidé s nelehkým osudem usmívali a cítili se milováni.

 

 

7. Kontaktní údaje:

 

 

Adresa:                  sídlo: Višňová 878, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

                              klubovna: Masarykovo náměstí 45, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

E-mail:                   Usmevacci-PDRP@seznam.cz                 

Telefon:                  776 216 008

IČO:                        22751157

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:               250976364/0300

Kontaktní osoba:    Soňa Dudková