Stanovy 

 

Úsměváčci z.s.

Stanovy zapsaného spolku

 

Článek I                                                                                                                                                                  

Název spolku

Úsměváčci z.s. (dále jen spolek)

 

Článek II                                                                                                                                                               

Sídlo

Spolek má své sídlo v Bystřici nad Pernštejnem 593 01 , Višňová 878 (schází se v pronajatých prostorách).

 

 

Článek III                                                                                                                                                                    

Logo

Zapsaný spolek bude užívat k prezentaci toto logo:

 

Článek IV                                                                                                                                                                    

Účel spolku

Spolek se vytváří za účelem setkávání handicapovaných, jejich rodičů, přátel a předávání zkušeností. Dále za účelem:

a)     arteterapie - pořádání tvořivých dílen

b)     muzikoterapie – rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu

c)      rehabilitace – plavání, vycházky, cvičení na míči, parawestern, hipoterapie, canisterapie...

d)     pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí vedoucí k propagaci života s handicapem

e)     vydávání propagačních materiálů o spolku

f)       jednání s třetími osobami za účelem vlastní propagace, prezentace a tvorby postižených dětí, mladých lidí a jejich rodin                                                                                                                                                              

      

Článek V                                                                                                                                                             

Členství ve spolku

1.  Členem spolku může stát každá osoba sdílející společný zájem s ostatními členy. Členem se mohou stát fyzické osoby bez ohledu na věk. Dále pak nesvéprávní handicapovaní. Za nezletilé a nesvéprávné členy vykonávají členská práva a povinnosti zákonní zástupci nebo opatrovník. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky.

2. Člen spolku má právo:

a)     účastnit se jednání členské schůze

b)     volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů

c)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

d)     podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnost:

a)     dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku

b)     aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku

c)      podílet se na činnosti spolku

d)     platit členské příspěvky, pokud jejich placení bylo stanoveno

4. Členství ve spolku zaniká:

a)     doručením písemného oznámení člena předsedovi o tom, že vystupuje ze spolku

b)     úmrtím člena spolku

c)      zánikem spolku                                                                                                                                                                                    

d)     vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem, porušuje tyto stanovy

5. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku takovou osobu, kterou navrhne některý z členů. Jde o osobu, která se nějakou měrou podílela na činnosti spolku nebo působila v souvislosti s ním. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti.

6. Veškerá vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhnou do 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

Článek VI                                                                                                                                                 

 Organizační uspořádání

Strukturu spolku tvoří:

a)     členská schůze

b)     výbor

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a)     schválila stanovy spolku a změny těchto stanov

b)     zvolila výbor spolku, případně jej odvolala nebo řešila spory mezi jednotlivými osobami výboru

c)      schválila zprávu o činnosti spolku navrhnutou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok

d)     určila, případně na návrh výboru schválila koncepci spolku a jeho cíle na příští období

e)     zvolila čestné členy spolku

f)       rozhodla o zániku spolku

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.                                                                                                                                                                

Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.                                                         

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s Čl. 6 odstavec 2 těchto stanov, lze zařadit jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.                                                                                                                                          

 O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Svým podpisem ho ověřuje další přítomný člen.

B. Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má 3 členy. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí a jejich funkční období není časově omezeno. Podmínkou platného zvolení je skutečnost, že člen spolku ke dni volby dovršil 18. rok věku.

3. Výbor má oprávnění :

a)rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně disponování s jeho majetkem

b)schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů

d)rozhodovat o stanovení členského příspěvku a jeho výši

e)svolávat zasedání členské schůze v souladu Čl.5 odstavce 2 těchto stanov

f) vést řádnou agendu a seznam členů spolku

 

 

 

Článek VII                                                                                                                                                                 

Jednání jménem spolku

Jménem zapsaného spolku je oprávněný jednat a podepisovat listiny předseda, ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku osoby písemně pověřené předsedou.

 

Článek VIII                                                                                                                                                         

Hospodaření spolku

Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.

Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, předseda spolku jedenkrát ročně předkládá zprávu o hospodaření na výroční členské schůzi.

Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů - jsou-li stanoveny, dary, dotace a vlastní příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíly spolku.

Výdaje spolku jsou použity na účel spolku.

 

Článek IX                                                                                                                                                            

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku budou veškeré finanční a hmotné prostředky použity na další rozvoj handicapovaných.

 

 

Stanovy - platné do 24.listopadu 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stanovy občanského sdružení Úsměváčci – PDRP  (postižené děti, rodiče a přátelé)

 

 

                                                           

    Čl. 1                                                                                                                                                                  

    Název

    Úsměváčci – PDRP (dále jen sdružení)

 

                                     

   Čl.2                                                                                                                                                                    

   Logo

   Občanské sdružení bude užívat k prezentaci toto logo:

 

     

 

 

                       

    Čl. 3                                            

    Sídlo

    Sdružení má své sídlo v Bystřici nad Pernštejnem 593 01 , Višňová 878 (schází se v pronajatých prostorách)

 

                                   

                                                   

  Čl. 4                                                                                                                                                               

  Charakter sdružení

  Sdružení je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v  platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, má tedy právní subjektivitu, způsobilost vlastním jménem jednat i nabývat práv a povinností.

 

 

Čl. 5                                                                                                                                                                                             

Cíl činnosti sdružení

Sdružení se vytváří za účelem setkávání handicapovaných, jejich rodičů a přátel. Předávání zkušeností mezi rodiči. Dále za účelem  arteterapie, muzikoterapie, rehabilitace, volnočasových aktivit a prezentace postižených dětí a mladých lidí Bystřicka.

 

 

Čl. 6                                                                                                                                                                        

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

·         Sdružování za účelem setkávání postižených dětí a mladých lidí, jejich rodičů a přátel.

·         Arteterapie - pořádání tvořivých dílen.

·         Muzikoterapie – rozvíjení a hra pomocí malých hudebních nástrojů a zpěvu.

·         Rehabilitace – plavání, vycházky, cvičení na míči...

·         Vydávání propagačních materiálů o sdružení

·         Jednání s třetími osobami za účelem vlastní propagace a tvorby.

 

 

Čl.7   

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být svéprávný handicapovaný starší 18 let, zákonný zástupce handicapovaného, dále fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

·         účastnit se jednání členské schůze,

·         volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

·         podílet se na praktické činnosti sdružení.

3.Člen sdružení má povinnost:

·         dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

·         aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

·         účastnit se některé z činností sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,

·         platit členské příspěvky, pokud jejich placení bylo stanoveno.

4. Členství ve sdružení zaniká:

·         doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení

·         úmrtím člena sdružení,

·         zánikem sdružení,

·         vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem, porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení takovou osobu, kterou navrhne některý z členů. Jde o osobu, která se nějakou mírou podílela na činnosti sdružení nebo působila v souvislosti s ním. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, ledaže by mu nějaká práva přiznaly stanovy nebo rozhodnutí členské schůze.

6. Veškerá vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhnou do 3 měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

Čl. 8   

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

·         členská schůze

·         výbor

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

·         schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

·         zvolila výbor sdružení, případně jej odvolala nebo řešila spory mezi jednotlivými osobami výboru,

·         schválila rozpočet sdružení předpokládaný výborem,

·         schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní uzávěrku za předešlý rok,

·         určila, případně na návrh výboru schválila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

·         zvolila čestné členy sdružení,

·         rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit, dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2.Výbor sdružení má 3 členy. Skládá se z předsedy, místopředsedy a pokladníka, které volí členská schůze tajnou volbou na dobu 2 let. Podmínkou platného zvolení je skutečnost, že člen sdružení ke dni volby dovršil 18. rok věku.

 

 

Čl. 9                                                                                                                                                             

Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je místně příslušným pro území celé České republiky.

 

 

Čl. 10                                                                                                                                                              

Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení.  Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

 

Čl. 11                                                                                                                                                      

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení  hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2.  K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů - jsou-li stanoveny, dary, dotace a vlastní příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíly sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 4 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 5 těchto stanov.

 

 

Čl. 12                                                                                                                                                           

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení.